POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod domeną www.dharmacorporateconsulting.com .
 2. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem danych osobowych jest Dharma Consulting sro, z siedzibą w Pradze (Czechy), Varsavska 36, Praha 2, Czech Rep. IC: 05738725
 3. Serwis służy zapewnieniu możliwości udzielaniu Korepetycji przez Nauczycieli na rzecz Uczniów. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator pozostaje podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem od strony technicznej oraz podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym te dane w celach wskazanych w treści odbieranych zgód.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług dostarczanych w ramach Serwisu, który udostępnia dane osobowe.
 5. Serwis pozyskuje dane Użytkownika i informacje o jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu poprzez następujące działania:
  1. zbieranie danych dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie i relkamach na facebook,
  2. poprzez wykorzystanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych),
  3. poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.
  4. analizę treści umieszczanych na tablicy wirtualnej,
  5. analizy wybieranych korepetycji, tematów korepetycji,
  6. analizę urządzeń i oprogramowania z jakich korzystają użytkownicy w pracy na portalu Zalap.pl,
  7. preferencji zamawiania usług w tym z w jakich porach się uczą oraz z jakim wyprzedzeniem zamawiają lekcje,
  8. analizy danych geolokalizacyjnych, które zdefiniują z jakich obszarów są uczniowie i nauczyciele.

2. Informacje podane dobrowolnie.

 1. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Jednakże, skorzystanie z oferowanych w Serwisie usług, w tym w szczególności dokonanie zapisu na Korepetycje, wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik podaje Administratorowi stosowne dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Serwisu. Za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zbierane są wyłącznie informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator zapewni im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
  3. ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazów reklamowych przez współpracujące z Serwisem sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
 7. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

4. Informacje zbierane automatycznie.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

5. Bezpieczeństwo informacji.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą lub uszkodzeniem, zmianami, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi nieupoważnionymi lub niezgodnymi z prawem formami przetwarzania lub wymaganymi przez obowiązujące przepisy.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( dalej jako Ustawa), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej, jako Rozporządzenie) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 3. Wszystkie zbierane przez Dharma Consulting sro dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z załap.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Dharma Consulting sro wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

6. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie w rozumieniu przepisów Ustawy oraz RODO (po rozpoczęciu stosowania)jest Dharma Consulting sro, z siedzibą w Pradze (Czechy), Varsavska 36, Praha 2, Czech Rep. IC: 05738725
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celach wynikających z treści odbieranych zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dla celu realizacji usług jest art. 6 ust. 1 pkt. b, c i f) RODO; w przypadku przetwarzania danych osobowych dla innych celów, podstawą przetwarzania będzie zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić wykonanie usług bądź realizację umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość wglądu i modyfikacji, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych wcześniej danych. Użytkownicy mają prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz przenoszenia danych. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wnioski dotyczące uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych oraz wnioski o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, przenoszenie danych a także o cofnięcie zgody Użytkownicy mogą składać za pomocą Serwisu lub poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: dharmaconsultingcz@gmail.com
 7. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ustawy lub od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do celów realizacji usług, z której Użytkownicy korzystają,  chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.
 9. Dane osobowe Użytkowników będą podlegały profilowaniu w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę w tym zakresie.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Udostępnienie danych innym podmiotom.

 1. Administrator nie będzie udostępniał danych dotyczących Użytkowników osobom trzecim, chyba, że uzyska w tym celu zgodę Użytkownika, będzie to niezbędne dla zrealizowania na rzecz Użytkownika zamówionych usług lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator po uzyskaniu stosownej zgody od Użytkownika udostępni dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z Administratorem do ich przetwarzania w celach marketingowych.
 3. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy i art. 28 RODO. Powierzenie danych nastąpi wyłącznie w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:
  1. świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  2. dostarczającym hosting (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  3. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunków, faktur),
  4. świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do Użytkowników,
  5. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia badań ewaluacyjnych na rzecz Administratora,
  6. obsługujących System Płatności,
  7. świadczącym usługi prawne.
 4. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.

8. Uprawnienia Użytkownika.

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Bezwzględnie respektuje się wolę Użytkownika, co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych. Użytkownik może wycofać dobrowolnie podane dane z zasobów Serwisu, co jednak może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu. Dopełnia się wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.
 3. W zakresie przekazanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia przyznane ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wbrew przepisom prawa lub woli Użytkownika.

9. Kontakt.

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, lub wniosków. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail lub poprzez narzędzia dostarczane w ramach Serwisu.
 4. W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: dharmaconsultingcz@gmail.com.
Close

Close
Navigation
Categories